cze
3
2010
Opublikował:
Radosław Szarpatowski

„Biochemia” (wydanie IV), Jeremy M. Berg, Lubert Stryer, John L. Tymoczko

 

7564Nowe polskie tłumaczenie Biochemii Stryera, w całości oparte na VI wydaniu amerykańskim. Podręcznik różni się wyraźnie od poprzedniego, V wydania. O ile motywem przewodnim V wydania było ewolucyjne i porównawcze podejście do przedstawianych zagadnień, o tyle w obecnym wydaniu główny nacisk położono na aspekty fizjologiczne omawianych procesów w zdrowiu i chorobie. Autorzy szczególną uwagę zwracają na poznanie szlaków metabolicznych, które są podstawą do zrozumienia procesów fizjologicznych.

 

W obecnym wydaniu dodano dwa nowe rozdziały: jeden poświęcony dobrze znanemu białku – hemoglobinie – w kontekście zależności struktury i pełnionych funkcji; drugi – nowym lekom, ich tworzeniu i działaniu. Zwiększono też liczbę przykładów zastosowań osiągnięć biochemicznych w badaniach klinicznych oraz uzupełniono najnowsze odkrycia i techniki biochemii. Wprowadzono również większą różnorodność struktur cząsteczkowych, zwłaszcza białek błonowych i wprowadzono animacje, które są dostępne na stronie internetowej wydawnictwa Freeman. Podręcznik składa się z 4 części: molekularny wzór życia, przekazywanie i magazynowanie energii, synteza cząsteczek życia, odpowiedź na zmiany środowiska.

 

Każdy z 35. rozdziałów podzielony jest na jednostki dydaktyczne. Rozpoczyna się krótkim spisem treści danego rozdziału, a kończy streszczeniem omawianego materiału. Jest zaopatrzony w wybór literatury, wizualizację struktur cząsteczkowych, hasła kluczowe i zadania. Ich rozwiązania znajdzie czytelnik na końcu książki.

 

Książka wyposażona jest w dodatkowe narzędzia dydaktyczne: 3 kategorie ikonek ułatwiających odnalezienie właściwego tematu m.in. związanego z ewolucją molekularną, zastosowaniami klinicznymi i animacjami.

 

Podręcznik przeznaczony jest przede wszystkim dla studentów: biologii, medycyny, farmacji, chemii, biotechnologii, bioinformatyki i różnych działów rolnictwa oraz dla doktorantów i początkujących pracowników nauki w tych dziedzinach.

 

 

„Genetyka zwierząt”, Krystyna Małgorzata Charon, Marek Świtoński

 

1284Zawiera wiadomości z zakresu genetyki klasycznej, z uwzględnieniem zagadnień związanych z ogromnym tempem rozwoju tej dziedziny wiedzy, a zwłaszcza dotyczących:

 1. cytogenetyki – m.in. wpływu mutacji chromosomowych i genomowych na przebieg mejozy i płodność zwierząt,
 2. genetyki molekularnej – m.in. podstawowych technik molekularnych wykorzystywanych w analizie genetycznej oraz budowy i ekspresji genu,
 3. markerów genetycznych – m.in. grupy krwi, polimorfizmu białek krwi i DNA,
 4. mapowania genomu – m.in. metody mapowania i aktualnego stanu map genomowych,
 5. immunogenetyki – m.in. polimorfizmu genów głównego układu zgodności tkankowej,
 6. podłoża molekularnego chorób dziedzicznych zwierząt – m.in. monogenowych chorób zaburzających funkcjonowanie układu odpornościowego,
 7. genetyki różnicowania płci oraz przyczyn obojnactwa – m.in. zespołów odwrócenia płci,
 8. genetyki populacji – m.in. szacowania dystansów genetycznych,
 9. genetyki cech jakościowych – m.in. dziedziczenia umaszczeń,
 10. genetyki cech ilościowych – m.in. molekularnej charakterystyki mutacji genowych o dużym efekcie działania.

 

W omawianiu tych problemów odwołano się przede wszystkim do przykładów z genetyki bydła, świni, konia, owcy, kozy, kury, a także psa. Książka jest bogato ilustrowana oryginalnymi schematami i zdjęciami, ułatwiającymi zrozumienie mechanizmów przepływu informacji genetycznej między pokoleniami. Czytelnik może również znaleźć wykaz wybranych prac źródłowych i przeglądowych poszerzających wiedzę o zaprezentowanych zagadnieniach.

 

Podręcznik przeznaczony jest dla studentów kierunku zootechnika, biotechnologia, biologia i weterynaria, a także wszystkich zainteresowanych tą dziedziną wiedzy.

 

 

„50 teorii genetyki, które powinieneś znać”, Mark Henderson

 

35696W 50 esejach autor przedstawia główne pojęcia genetyki – jednej z najbardziej intrygujących dziedzin nauki. Rozpoczynając teorią ewolucji Darwina i zamykając najnowszymi osiągnięciami nauki pokazuje, w jaki sposób znajomość informacji genetycznej zmieniła sposób rozumienia życia na Ziemi. Ujawnia sekrety chromosomów, DNA i genomu człowieka. Wyjaśnia, jak genetyka może wspomóc walkę z rakiem, HIV, malarią i superbakteriami. Zgłębia główne problemy etyczne wokół kontrowersyjnych badań nad komórkami macierzystymi, klonowaniem i możliwością stworzenia sztucznego życia. Prezentuje najnowsze spojrzenie na śmieciowy DNA, evo-devo i epigenetykę.

 

 

 

 

 

 

„Biotechnologia ścieków”, Redakcja naukowa: Korneliusz Miksch, Jan Sikora

 

33912W książce przedstawiono różne metody biologicznego oczyszczania ścieków, skupiając się na wykorzystywanych tam procesach.Omówiono:

 1. ścieki i ich charakterystykę,
 2. metody biologicznego oczyszczania ścieków,
 3. przemiany najistotniejszych zanieczyszczeń w nich występujących w warunkach tlenowych i beztlenowych,
 4. dwa podstawowe procesy – oczyszczanie z wykorzystaniem drobnoustrojów w formie zawieszonej (osad czynny) oraz immobilizowanymi na nośnikach (złoża biologiczne),
 5. podstawy inżynierii, rozwiązania techniczne i systemy technologiczne bioreaktorów,
 6. systemy służące do zintegrowanego usuwania związków organicznych, azotu i fosforu,
 7. obecny stan wiedzy z zakresu gospodarki osadami ściekowymi, które są stałym i uciążliwym produktem ubocznym oczyszczania ścieków.

 

Publikacja jest przeznaczona dla studentów: biotechnologii, ochrony i inżynierii środowiska, chemii, energetyki, technologii przemysłu spożywczego, rolnictwa, inżynierii chemicznej i procesowej; dla doktorantów i naukowców zajmujących się tym tematem, a także pracowników inżynierii i ochrony środowiska oraz gospodarki wodno-ściekowej różnych instytutów naukowych, inżynierów praktyków – pracowników oczyszczalni ścieków oraz projektantów oczyszczalni.

 

 

„Wielcy przyrodnicy: Od Arystotelesa do Darwina”, Redakcja naukowa: Robert Huxle

 

10579Wyjątkowa publikacja, opowiadająca o początkach i rozwoju nauk przyrodniczych. Zawiera biografie i odkrycia 40 wielkich pionierów z Europy i z Ameryki (m.in. Karol Linneusz (pierwsza systematyka przyrody), Joseph Banks (podróżnik i kolekcjoner), Georges Cuvier (teoria o ginięciu gatunków), Antony Leewenhoek (odkrywca bakterii), Nicolaus Steno (pionier badań geologicznych Ziemi), Mary Anning (odkrywczyni unikalnych skamielin), Alexander von Huboldt i Karol Darwin).

 

Tekst uzupełniają ilustracje z różnych epok przedstawiające rośliny, zwierzęta, muszle, skamienieliny pochodzące ze zbiorów Muzeum Historii Naturalnej w Londynie.

 

 

 

 

  

 

 

 

„Historia ogrodów.”, Longin Majdecki

 

6659Fundamentalny podręcznik poświęcony historii ogrodów. Jedyna publikacja w języku polskim, która przedstawia rozwój sztuki ogrodowej na świecie z uwzględnieniem polskich dokonań. To kompendium wiedzy dotyczącej rozwoju sztuki ogrodowej od starożytności do końca XX wieku. Omówiono w nim cechy charakterystyczne obiektów ogrodowych różnych epok, zmieniające się trendy w zakresie kształtowania przestrzeni oraz podano przykłady najwybitniejszych parków i ogrodów.

 

Obecne wydanie podzielono na 2 tomy:

 

Tom 1: Opisuje ogrody od starożytności po barok. Uzupełnienia i rozszerzenia dotyczą przede wszystkim obszerniejszego przedstawienia obiektów ogrodowych i tendencji projektowych różnych epok.

 

Tom 2 (w przygotowaniu: Prezentuje tendencje w sztuce kształtowania przestrzeni ogrodowej od XVIII wieku do końca XX wieku.