Działalność Koła Naukowego Biotechnologii obejmuje realizację projektów badawczych, które podnoszą poziom wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych studentów. Pozwalają także na wdrażanie studentów do pracy naukowej oraz podnoszenie ich kwalifikacji zawodowych. Dzięki pracom naukowym członkowie Koła mają możliwość organizacji lub uczestnictwa w sesjach,  konferencjach i spotkaniach z ludźmi nauki. Poniżej prezentujemy listę projektów zrealizowanych przez KNB BioX.

Lista zrealizowanych projektów naukowych:
Prezentacja
Plakat
Streszczenie

Precyzyjna identyfikacja materiałów roślinnych to podstawowy warunek skutecznie przeprowadzonych zabiegów hodowlanych. Konwencjonalne metody opisujące cechy morfologiczne roślin nie zawsze są w tym celu wystarczające, dlatego rozszerza się je o analizy cytogenetyczne, izoenzymatyczne lub molekularne. Efektywność metod bazujących na markerach PCR w wykrywaniu polimorfizmu u uprawach form papryki została potwierdzona w wielu publikacjach naukowych, wśród nich polimorfizm losowo powielonych fragmentów DNA (RAPD) jest jedną z najbardziej obiecujących.

Celem przedstawionych badań było znalezienie markerów RAPD różnicujących mateczne rośliny Capsicum annuum L. ATZ1 oraz gatunki: Capsicum frutescens L., Capsicum baccatumCapsicum chinense, które w doświadczeniu posłużyły jako zapylacze w krzyżowaniach oddalonych. Dla ocenianych genotypów przetestowano dwadzieścia oligonukleotydowych starterów stosując parametry reakcji RAPD-PCR według Ilbi (2003). Otrzymane produkty rozdzielono w 1,8% żelu agarozowym z dodatkiem bromku etydyny. Otrzymano łącznie 233 produkty, których wielkość wahała się od 145 do 2387 pz. W analizie statystycznej uwzględniono tylko prążki powtarzalne, których identyfikacja nie budziła wątpliwości. Dwanaście spośród użytych starterów wykazało obecność produktów różnicujących badane genotypy, co pozwoliło na rozróżnienie form rodzicielskich oraz dalsze ich zastosowanie do identyfikacji otrzymanych mieszańców międzygatunkowych.  Produkty reakcji wspólne dla mieszańców F1 oraz zapylaczy Capsicum frutescens L., Capsicum chinense, Capsicum baccatum potwierdziły mieszańcowości roślin pokolenia F1. Na podstawie uzyskanych wyników obliczono dystans genetyczny dzielący genotypy rodzicielskie i otrzymane mieszańce. Uzyskany dendrogram w sposób jednoznaczny ilustrował mieszańcowość roślin (Capsicum annuum L ATZ1 x Capsicum frutescens L.)F1 (Capsicum annuum L ATZ1 x Capsicum chinense.)F1 (Capsicum annuum L ATZ1 x Capsicum baccatum)F1 wykluczając możliwość samozapylenia roślin matecznych.

 

Opiekun: dr inż. Iwona Jędrzejczyk, dr inż. Dorota Olszewska

I Ogólnopolska Sesja Studenckich Kół Naukowych ZUT w Szczecinie

Prezentacja
Plakat
Streszczenie
Applications of confocal microscopy in plant research

inż. Dawid Szpott, inż. Marek Pasiński, inż. Mateusz Mazurkiewicz
Supervisor: dr inż. Iwona Jędrzejczyk
Prezentacja
Plakat
Streszczenie
Genetic diversity among selected Ocimum L. species using inter simple sequence repeat marker

inż. Katarzyna Barańska
Supervisor: dr inż. Iwona Jędrzejczyk
Prezentacja
Streszczenie
Estimation of Genome Size of Selected Ocimum L. Species by Flow Cytometry

Katarzyna Barańska, Joanna Michalik
Supervisor: dr inż. Iwona Jędrzejczyk
Prezentacja
Streszczenie

Work is moving on the use of plants as bioreactors for the production of effective vaccines. The individual chapters have to explain this topic. Based on the available materials (books, academic articles) presents the various issues related to both the theme of work and the problem of GMOs.

 

The first issue, which was included in the introduction was to determine the significance of return of GMOs.  It shows the generalized scheme of the formation of GM plants.

 

Another issue which was raised was to show the advantages and disadvantages of plants as production systems. Chapter addresses various issues associated with using this system include reasons: financial, sterility, waste derived proteins.

 

Vaccine production plant has been described on the example of tobacco, soybeans, banana, lupine and potato. But only in the case of banana and was the possible production of edible vaccines. In other plants, although the production of antigens were satisfactory, but not always so far confirmed their effectiveness based on research on humans. In a broader way it was shown to tobacco. Although the production of antigen takes place in the leaves, and this is not a good system of production is due to the high biomass production, it has gained great importance. The chapter also presents a schematic description of the creation of vaccines, and what aspects should be taken into account in the production of antigens (choice of plants and tissues, a suitable promoter) The use of seeds as well as manufacturing systems and describes a group of plants commonly used to raise the bioreactor.

Prezentacja
Streszczenie

Rodzaj Capsicum wywodzi się z Ameryki Środkowej i Południowej. Już w połowie XVII wieku uprawiany był w środkowej i południowej Europie.  Dziś do najczęściej uprawianych gatunków należą: Capsicum annuum L., C. chinense Jacq., C. frutescens L., C. baccatum L., C. pubescens Ruiz & Pav.  Jednak to Capsicum annuum L. z punktu widzenia rolnictwa odgrywa największe znaczenie. Papryka znajduje obecnie szerokie zastosowanie zarówno w przemyśle spożywczym, jak również farmaceutycznym, a przede wszystkim stanowi podstawę wielu tradycyjnych kuchni Świata. W związku z tym zauważa się znaczący wzrost popytu na tę roślinę, dlatego też poszukuje się nowych cech użytkowych i związanych z nimi markerów. Konwencjonalna hodowla opiera się głównie o systemy markerów fenotypowych, cytologicznych, białek zapasowych i enzymatycznych, ale to markery genetyczne znacznie przyspieszają proces selekcji.

Prezentacja
Streszczenie

It has been known that some plants contain in leaves secondary metabolites which can cause a stoichiometric error in the flow cytometric estimation of nuclear DNA content.  Such cytosol compounds include tannins like tannic acid (TA) probably involve the intercalation into DNA and/or their direct reaction with the dye molecule that interferes with its fluorescence. Two combinations of nuclear suspension with different concentrations of tannic acid ranging from 0.00 mg·ml-1 to 1.75 mg·ml-1 were prepared. To one set of samples tannase enzyme was added. The result revealed that tannase can minimize ‘tannic acid effect’ at higher or even eliminate it at lower concentration of TA.  

Effect of tannase enzyme on estimation of the nuclear genome size by flow cytometry.

Radosław Szarpatowski, Agata Bator, Katarzyna Koczwara, Małgorzata Iwańska, Joanna Wojciechowska, Ewa Błażejczak
Supervisor: dr Iwona Jędrzejczyk
Prezentacja
Plakat
Streszczenie

Kondycjonowanie nasion jest zabiegiem mającym na celu poprawienie ich jakości, głównie przyspieszenia i wyrównania kiełkowania. Polega ono na powolnym uwadnianiu nasion w kontrolowanych warunkach do takiej zawartości wody, która umożliwi zapoczątkowanie w nich podstawowych procesów biochemicznych związanych z kiełkowaniem. Jednym ze sposobów kondycjonowania, obok hydrokondycjonowania i osmokondycjonowania, jest matrykondycjonowanie (MC). Polega ono na zmieszaniu nasion ze stałą substancją (nośnikiem wody) i wodą w doświadczalnie ustalonych proporcjach oraz inkubowaniu ich przez określony czas. W uwodnienie nasion w przypadku tej metody zaangażowane są siły matrycowe substancji stałych. Celem przeprowadzonego tu doświadczenia było znalezienie optymalnych warunków matrykondycjonownia, w których efektywnie poprawiłaby się jakość nasion kukurydzy. Materiałem były nasiona kukurydzy odmiany ‘Złota Karłowa’. Przed zabiegiem nasiona zaprawiono wodnym roztworem fungicydu Oxafun T o stężeniu 2,5%, aby uniknąć porażenia grzybami zasiedlającymi nasiona. W celu przeanalizowania efektu MC, w różnej wilgotności, mieszano nasiona z wermikulitem i wodą w proporcjach 1:1:0,5 ; 1:1:0,35 ; 1:1:0,2 i inkubowano przez 4 dni (96h) w temperaturze 20°C. następnie nasiona suszono przez 6 dni na bibule w temperaturze pokojowej i wykonano laboratoryjny test kiełkowania (pofałdowana wilgotna bibuła, 20°C, ciemność). Skiełkowane nasiona liczono codziennie. Obliczono laboratoryjną zdolność kiełkowania po 4 (LEK) i 7 (LZK) dniach oraz średni czas kiełkowania. Matrykondycjonowanie nie wpłynęło na laboratoryjną zdolność kiełkowania, natomiast skróciło średni czas kiełkowania nasion. Szybkość kiełkowania była tym większa im wyższa wilgotność wermikulitu, w którym były inkubowane nasiona podczas zabiegu. Najefektywniej poprawiło jakość nasion MC w proporcjach 1:1:0,5 i 1:1:0,2 , które skróciło średni czas kiełkowania o prawie 17h.

Wpływ matrykondycjonowania na kiełkowanie i aktywność cyklu komórkowego w nasionach kukurudzy (Zea mays L.)

Rafał Krokowski, Magdalena Małkińska, Andrzej Pawlik, Agnieszka Sadowska, Magdalena Skalska, Michalina Suchorzyńska, Joanna Tomaszewska, Katarzyna Wnuk-Lipińska