mar
25
2010
Autor:
Dr inż. Iwona Jędrzejczyk

konferencja_ad_2010Szanowni Państwo,

 

W imieniu Dziekana Wydziału Rolnictwa i Biotechnologii oraz Koła Naukowego Biotechnologii mamy zaszczyt zaprosić do udziału w kolejnej, już ósmej, Konferencji, która ma na celu zaprezentowanie na forum naszego Uniwersytetu oraz regionu, prac magisterskich studentów V roku kierunku Biotechnologia. Konferencja odbędzie się 28 maja (piątek) br. w Auditorium Novum w Fordonie. Streszczenia zostaną opublikowane przez Wydawnictwo Uczelniane UTP.

 

Do udziału w konferencji szczególnie namawiamy studentów biotechnologii i pokrewnych kierunków (nie tylko z naszego Uniwersytetu), przedstawicieli instytucji naukowych, firmy z regionu zajmujące się gałęziami przemysłu związanego z biotechnologią, młodzież szkół średnich oraz wszystkich zainteresowanych szeroko pojętą biotechnologią. W trakcie trwania konferencji zostaną przedstawione prezentacje multimedialne najciekawszych prac magisterskich. Przewidziana jest sesja posterowa oraz konkurs na najlepszy plakat i prezentację. Uprzejmie prosimy o poinformowanie wszystkie osoby, które mogłyby być zainteresowane uczestnictwem w konferencji.

mar
21
2010
Autor:
Radosław Szarpatowski

Koło Naukowe Biotechnologii BioX pragnie poinformować o możliwości udziału w konferencji organizowanej przez Akademię Podlaską. Jest to już IX Międzynarodowa Konferencja Studenckich Kół Naukowych, która w tym roku nosi tytuł „Przeobrażenia i zmiany” i odbędzie się w dniach 13-14 września 2010 roku w Siedlcach. Celem Konferencji jest zaprezentowanie zarówno dotychczasowego dorobku naukowego studenckich kół naukowych, jak i wskazanie perspektyw ich dalszego rozwoju. Zachęcamy wszystkich członków Koła do zgłaszania propozycji tematów referatów lub prac badawczych. Ostateczny termin wysłania pełnego tekstu pracy przypada na dzień 07.05.2010 r. Osoby zainteresowane udziałem w konferencji proszone są o kontakt z przewodniczącą Koła lub ze mną.

 

Informujemy również, że w dniach 19 i 20 kwietnia br. odbędzie się bezpłatne, dwudniowe szkolenie dotyczące możliwości zakładania przez studentów firm opartych na doświadczeniu naukowym zdobytym podczas studiów. Bardziej szczegółowe informacje znajdą państwo w załączonej ulotce oraz na stronie projektu: http://www.spin-off.utp.edu.pl/.

mar
11
2010
Autor:
Joanna Wojciechowska

7566Bez względu na subiektywną ocenę, najlepsza rekomendacja podręcznika „Biotechnologia roślin” sygnowanego nazwiskiem prof. SGGW Stefana Malepszego wynika z zaangażowania we współpracę ekspertów reprezentujących uniwersytety, instytuty oraz firmy branży biotechnologicznej.

 

Szeroko zakrojona tematyka nie opiera się trendom literatury branżowej. Wrażenie ładu i braku przypadkowości podtrzymuje uwzględnienie konieczności pierwszeństwa rozdziału zarysowującego genetyczne podłoże rozwoju jako podstawa dalszego ukierunkowania programu komórkowego w kulturach in vitro. Równolegle skojarzenie z podręcznikiem-instrukcją, wypadkową teorii i doświadczenia wywołuje m. in. rozdział: „Drobnoustroje endogenne i biotyzacja”, nie przypadkowo prezentujący wachlarz dostępnych metod badawczych, prowokując tym samym poszukiwanie alternatywnych. Podręcznik zaspokaja również bardziej na etapie studiów palącą potrzebę „suplementacji” treści programowych, które obejmują m. in. otrzymywanie haploidów, kultury tkankowe, produkcję metabolitów wtórnych, diagnostykę, aż po etyczne i prawne aspekty biotechnologii.

 

Czytelnik ma poczucie, że odsłania się przed nim niemal poufne informacje z pierwszej ręki zamiast zbywania go ogólnikami. Traktowany jest jak równy partner, któremu autor udostępnia, poza wynikami badań, także zarys ich przebiegu, co stanowić może punkt odniesienia dla początkujących naukowców. Nasuwające się pytania: „w jakim celu?”, „jak to działa?” uprzedzane są wyjaśnieniami. Naturalnie, żaden podręcznik nie stanowi kompendium „wszechwiedzy”, co rekompensuje spis literatury uzupełniającej zamieszczony na końcu każdego z rozdziałów.

 

Można zaryzykować stwierdzenie, że nie ma osoby wiedzącej zbyt mało albo zbyt wiele, by zlekceważyć tę pozycje. Daleka od ignorancji postawa czytelnika wymusza uznanie wyraźnie zarysowanej w podręczniku konieczności zejścia do poziomu mikrokosmosu dla zrozumienia rzeczywistości w skali „ makro”. Fotografie, tabele i rysunki z natury rzeczy ilustrujące i pomocne w przymiarce konceptu czytelnika do intencji przekazu autora, zwłaszcza przed adeptem nauki roztaczają satysfakcjonującą wizję kolejnego stopnia „wtajemniczenia”.

 

Pamiętając, że to drugie wydanie podręcznika o tym samym tytule, należy zaznaczyć różnice, wśród których znaczne zagęszczenie informacji i zmiana szaty graficznej zadaje kłam porzekadłu, że „dobre jest wrogiem lepszego”. Jeżeli nawet omawiane zagadnienia pozostawiają pewne wątpliwości, np. nie wyszczególniono konkretnych biochemicznych metod oznaczania aktywności enzymatycznej przy ocenie aklimatyzowanych kultur in vitro, to cenne jest już samo zasygnalizowanie problemu. Obserwowane zróżnicowanie efektów stosowanych metod biotechnologicznych zależnie od przynależności taksonomicznej poddawanych komórek, zmusza do krytycznego spojrzenia na uogólnienia, ponieważ wykluczenie słuszności postępowania w marginalnych przypadkach gatunków, nie może wiązać się z zaniechaniem kontynuacji badań.

 

Biotechnologia praktyczna może zainspirować koła naukowe i skłonić do podsumowań doświadczonych naukowców. Jedyne, co powstrzymuje przed uznaniem zainwestowanej w lekturę uwagi za opłacalne, to oddalona na zawsze perspektywa wyceny realnej wartości wiedzy. Inaczej przedstawia się wizja zasług biotechnologii-ich uznanie jest kwestią czasu i świadomości.

 

mar
8
2010
Autor:
Joanna Wojciechowska

7565Książka „Biotechnologia molekularna. Modyfikacje genetyczne, postępy i problemy” wydana w 2009 roku to już drugie wydanie o nieco modyfikowanym podtytule, uwzględniające potrzebę aktualizacji udostępnianego stanu wiedzy, każdego roku wzbogacanego o nowe doświadczenia i partycypującego w kosztach rozwoju nauki. To doskonałe repetytorium dla studentów jak i pouczająca lektura wyjaśniająca nieścisłości potocznego ujęcia transgenezy, logicznymi argumentami odpierająca ewentualne ataki dyskredytujące inżynierię genetyczną. Podręcznik odkrywa jej tajemnice, a dopiero znajomość możliwości i procedur daje szansę, by dzięki podstawowej wiedzy merytorycznej zająć niezależne stanowisko wobec medialnej nagonki. Autor wprawdzie nie porusza w najmniejszym stopniu tego tematu, ale na wszelki wypadek rozbija wątpliwości niepodważalnymi faktami, daleki jest od nachalnej perswazji, odwołującej się do emocji socjotechnik. Spostrzega, że bez względu na motyw postępowania, ludzie podejmują działania jedynie za przyzwoleniem przyrody i nie są w stanie sięgnąć poza wyznaczone przez nią granice interwencji. Granice te stanowią m. in przeszkodę w osiągnięciu celu jakim u zbóż mogłaby być asymilacja azotu atmosferycznego. Nierozstrzygnięta pozostaje też kwestia piętnowania genetycznego i skróconych telomerów w klonowaniu somatycznym, jednak produkcja tą właśnie drogą biofarmaceutyków jest najbardziej obiecująca spośród dostępnych technik.

 

Autor wydaje się być zaniepokojony przyszłością hodowli pierwotnych ludzkich komórek zarodkowych dla pozyskania organów do transplantacji, chociaż uwzględnienie różnic i analogii otwiera drogę dla adaptacji metody z wykorzystaniem dojrzałych komórek macierzystych. Nie ukrywa też niedogodności i mankamentów stosowanych metod transfekcji, ślepych zaułków działalności badawczej, m. in. zakończonego fiaskiem zastosowania bakterii jako układu ekspresyjnego na etapie raczkującej produkcji biofarmaceutyków. Natomiast znane są też przypadki nobilitacji organizmu poprzez nadanie mu znaczenia bioreaktora. Przemysł farmaceutyczny oraz ochrona środowiska to sektory, które otwierają szansę przed tytoniem, odcinającą od jednoznacznie niechlubnej historii tej rośliny, co może zapoczątkować nową erę.

 

Wyodrębnione trzy części podręcznika to geneza, aktualizacja i perspektywy biologii molekularnej. Omówiona w pierwszej części krótka historia biologii molekularnej nie wzbudzała początkowo podejrzenia o tak wielki potencjał użytkowy. Kolejna część podręcznika to przegląd technologii, które kojarzone z szumnym rozwojem cywilizacyjnym, odczuwanym powszechnie jako wygodne życie przy niskich nakładach, są jednocześnie jedyną nadzieją przywrócenia stanu środowiska możliwie zbliżonego do tego sprzed XVIII-wiecznej Wielkiej Rewolucji Przemysłowej. Część trzecia to zestawienie entuzjazmu w świetle perspektywicznych metod ochrony środowiska i zdrowia poprzez zniesienie barier biochemicznych, a w końcu fizjologicznych, ze świadomością obaw sceptyków w kwestii pozyskiwania do transplantacji komórek macierzystych i organów od zmarłych.

 

Być może kontrowersje wyrosłe naokoło biotechnologii molekularnej wynikają z dostrzegania jedynie interesu jednostki, a nie gatunku. Nie od dziś przecież wiadomo, że dobór naturalny eliminuje osobniki, kształtuje populacje, a trwałą poprawę osiągnąć można jedynie poprzez gruntowne zmiany.